انواع میزهای نایب

میز نایب دو طبقه بیضی AL

400,000 تومان
370,000 تومان

میز نایب گرد تاج دار AL

300,000 تومان
270,000 تومان

میز نایب بیضی AL

300,000 تومان
270,000 تومان

میز نایب نیم گرد تاج دار AL

300,000 تومان
270,000 تومان

میز نایب گرد پتینه AL

-
200,000 تومان