انواع میزهای نایب

***

میز نایب دو طبقه بیضی AL

نا موجود

***

میز نایب گرد تاج دار AL

نا موجود

***

میز نایب بیضی AL

نا موجود

***

میز نایب نیم گرد تاج دار AL

نا موجود

***

میز نایب گرد پتینه AL

نا موجود