انواع میزهای نایب

میز نایب نیم گرد تاج دار AL

250,000 تومان
220,000 تومان

میز نایب گرد تاج دار AL

250,000 تومان
220,000 تومان

میز نایب بیضی AL

250,000 تومان
220,000 تومان

میز نایب گرد پتینه AL

-
200,000 تومان

میز نایب دو طبقه بیضی AL

360,000 تومان
300,000 تومان